PRIVACYSTATEMENT

Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie Spuijbroek - 16 mei 2018

Praktijk Spuijbroek, gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53442326, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Praktijk Spuijbroek met informatie over een ge dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk Spuijbroek persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. alle overige personen die met Praktijk Spuijbroek contact opnemen of van wie Praktijk Spuijbroek persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Praktijk Spuijbroek verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. met toestemming van betrokkene worden verkregen middels audio- en/of video-opnames ten behoeve van supervisie/intervisie.

3. Doeleinden verwerking

Praktijk Spuijbroek verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. supervisie en intervisie

4. Rechtsgrond

Praktijk Spuijbroek verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming v r de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

5. Verwerkers

Praktijk Spuijbroek kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk Spuijbroek persoonsgegevens verwerken. Praktijk Spuijbroek sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Praktijk Spuijbroek deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk Spuijbroek deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden. Praktijk Spuijbroek stelt gegevens over bezoekers van haar website niet aan derden ter beschikking.

7. Doorgifte buiten de EER

Praktijk Spuijbroek geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk Spuijbroek ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

Praktijk Spuijbroek bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk Spuijbroek hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en zzp-ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

9. Wijzigingen privacystatement

Praktijk Spuijbroek kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Praktijk Spuijbroek gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Praktijk Spuijbroek te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk Spuijbroek door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijkspuijbroek.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Spuijbroek persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk Spuijbroek door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijkspuijbroek.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).